Adatkezelési Tájékoztató

 1. Bevezetés

 A jelen tájékoztató („Tájékoztató”) célja, hogy rögzítse az Ulab Kft. (székhely: 1036 Budapest, Perc utca 2. III.em; a „Társaság”), mint a https://compacttv.hu/  honlap („Honlap”) tulajdonosa által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, illetve a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet a Társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el. A jelen Tájékoztató a Honlapon a felhasználók által megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza, egyben tájékoztatást nyújt az érintettek részére személyes adataik kezeléséről.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

 1. Az adatkezelő adatai

Az Ön személyes adatainak kezelése szempontjából a Társaság az adatkezelő, azaz a Társaság felelős az Ön személyes adatainak jogszerű kezeléséért.

Az alábbi elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot:

Adatkezelő neve: Ulab Kft.

Postacím: 1036 Budapest, Perc utca 2. III. em

Cégjegyzékszám: 01 09 329599

E-mail cím: info@compacttv.hu

Honlap: https://compacttv.hu/

 

Az adatkezelés rövid bemutatása az egyes adatkezelési folyamatok szintjén

Cookie-k

Az Adatkezelő a honlapján a szolgáltatásai minőségének javításához és a honlapra látogatók felhasználói élményének növeléséhez az alábbi Sütiket használja:

Weboldal-statisztikákhoz használt sütik („Analytics cookie”)

Az Adatkezelő a Google szolgáltatásainak igénybevételével méri a Honlapok látogatottsági adatait, követi nyomon és kap kimutatást a honlapokra látogatók (ideértve a Támogatót is, a továbbiakban: „Felhasználó”) weboldal-használati szokásairól. A rendszer a honlapok megtekintésekor egy sütit hoz létre a látogatással kapcsolatos információk (pl. a honlapokon töltött idő, kilépések, stb.) rögzítése érdekében. A Google szolgáltatásainak használata során adatok kerülnek továbbításra, a továbbított adatok azonban nem alkalmasak az érintett Felhasználók azonosítására. A továbbított adatok kezelésére a Google adatvédelmi alapelvei irányadóak (https://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/), melyben további információk olvashatóak.

Munkamenet süti

A munkamenet sütik a honlapon történő navigáláshoz, a főbb funkciók működéséhez és a védett tartalmak eléréséhez szükségesek. Ezek kizárólag az adatlapok kitöltéséhez szükséges információkat és a Felhasználó által kiválasztott nyelvet tárolják, és nem gyűjtenek olyan információkat, melyekkel az Érintettet azonosítani lehetne, amelyeket marketing céljából fel lehetne használni, vagy amelyek emlékeznének arra, milyen más honlapokon járt. A honlap bezárása után e sütik automatikusan törlődnek és a munkamenet lezárásra kerül.

Funkcionális süti

Ezek a sütik a felhasználói élmény javítása érdekében észlelik, hogy a Felhasználó milyen eszközzel nyitotta meg a honlapot, megjegyzik Felhasználó egyes korábbi döntéseit (például a felhasználónév és jelszó, választott nyelv és régió, a honlap testre szabható elemében végrehajtott korábbi Felhasználói változtatások), és ezen adatok alapján személyre szabott funkciókat és interfészt állítson be a Felhasználónak.  A funkcionális sütik nem naplózzák a Felhasználó más honlapokon folytatott tevékenységét és nem használhatóak fel reklámcélra.

Harmadik fél partnerek által használt sütik

A honlapokon található külső webes szolgáltatásra mutató linkek, melyek az adott funkciók eléréséhez nyújt közvetlen elérést. Az egyes szolgáltatások interfészei az adott szolgáltató által biztosított kóddal kerül elhelyezésre, mely süti tárolását is eredményezi.

A Felhasználó az Internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon, amennyiben Sütiket kívánnak elhelyezni a számítógépén, és a Sütik küldését bármikor megtilthatja. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a Sütiket, előfordulhat, hogy egyes oldalak nem fognak tökéletesen működni, illetve a Felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

A Honlapok tartalmazhatnak olyan más honlapokra, közösségi oldalakra mutató linkeket, amelyeknek adatkezelési szabályaira az Adatkezelőnek nincsen befolyása. Amennyiben a Felhasználó e linkek használatával elhagyja az Adatkezelő Honlapjait, az adatvédelemre a felkeresett honlap működtetőjének adatkezelési szabályai vonatkoznak.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja

A Honlapon keresztül felvett, illetve itt közzétett személyes adatok kezelésének jogalapja minden esetben a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint az Ön, mint érintett hozzájárulása. Az adatkezelés minden esetben önkéntes. Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja a info@appy.hu e-mailcímre küldött, ezirányú kérésével.

 1. Az általunk gyűjtött személyes adatok, a jogalap és a cél megjelölésével 

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

IP-cím

Cookie-k elhelyezése, tárolása

A GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása

 1. Az adatkezelés időtartama

Üzenetküldés, kapcsolatfelvétel

Társaságunk az ezzel kapcsolatos személyes adatait Ön hozzájárulásának visszavonásáig, illetve adatai törlésére irányuló kérelme kézhezvételéig kezeli, de legkésőbb az üzenetváltás lezárultától számított 30 nap leteltével.

Cookie-k

 Munkamenet cookie-k esetén a cookie-k a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek. Minden egyéb esetben a Társaság az Ön személyes adatait az adott típusú cookie használatával megvalósított cél eléréséig kezeli.

 1. Adatfeldolgozók

A weboldallal kapcsolatos informatikai teendők

A Társaság, mint a Honlap tulajdonosa az Umbrella Kft-t bízta meg a Honlappal kapcsolatos informatikai teendők, így a weboldal karbantartásával és fejlesztésével kapcsolatos teendők ellátásával; ennek megfelelően adatfeldolgozónak minősül, és az Ön személyes adataihoz hozzáféréssel rendelkezik.

 1. Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei

Milyen jogai vannak Önnek, mint Érintettnek az adataival kapcsolatban

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy a Társaságtól kérésére visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • adatkezelés céljai;
 • érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják (ide értve különösen az adatfeldolgozókat);
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • az Ön jogai a személyes adatok kezelése körében;
 • az adatok forrása, amennyiben nem Öntől gyűjtötték őket;
 • automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk.

A vonatkozó jogszabályok alapján az Ön személyes adatokról való tájékoztatását ingyenesen biztosítjuk. Kérésére egy hónapon belül írásban válaszolunk.  Ugyanakkor, ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Társaság, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 • észszerű összegű díjat számíthat fel az Ön részére, vagy
 • megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Ha már fizetett költségtérítést, de az adatok kezelése jogellenesen történt, vagy a kérelme eredményeként javítanunk kell az adatait, visszatérítjük Önnek ezt a díjat.

Ha a személyes adatok fejlett adatbiztonsági intézkedéseinkkel biztosított védelmére tett erőfeszítéseink ellenére bárki jogosulatlanul hozzáfér, megváltoztat, továbbít, nyilvánosságra hoz, töröl vagy megsemmisít, valamint véletlen megsemmisülést és sérülést okoz, vagy egyébként jogosulatlanul kezeli adatait, kérésére tájékoztatjuk Önt az ilyen incidens körülményeiről, ideértve azt is, hogy mikor történt, milyen hatásai lehetnek, és mit tettünk a következmények megelőzésére vagy enyhítésére.

A helyesbítéshez való jog

Ha az általunk kezelt személyes adatok nem pontosak, akkor az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül kijavítjuk őket. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatai kiegészítését erre vonatkozó nyilatkozat útján.

Törléshez való jog

A Társaság késedelem nélkül törli a személyes adatait, amennyiben:

 • már nincs szükség a személyes adatokra a meghatározott adatkezelési folyamatok lefolytatása céljából;
 • a személyes adatok kezelése jogellenes;
 • Társaságunkra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése okán szükséges az adatok törlése;
 • amennyiben a 16. életévét be nem töltött gyermek adatainak kezeléséhez a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló személy nem adta meg, illetve nem engedélyezte;
 • amennyiben a Társaság nyilvánosságra hozta a személyes adatot.

Ön is kérheti tőlünk a személyes adatainak törlését a részünkre korábban megadott adatkezelési hozzájárulás visszavonásával. Ebben az esetben ugyanakkor a szolgáltatásunk további nyújtását megtagadhatjuk, illetve bizonyos szolgáltatások az Ön számára nem lesznek a továbbiakban elérhetők.

A személyes adatokat törlés helyett zároljuk, ha Ön ezt kéri, vagy, ha feltételezhető, hogy a törlés befolyásolhatja az Ön jogos érdekeit.

Korlátozáshoz való jog

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

 • Ön vitatja adatainak pontosságát; ebben az esetben az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra a Társaság korlátozza személyes adatainak kezelését;
 • az adatkezelés jogellenes Ön törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;
 • a Társaságnak már nincs szüksége az adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;
 • Ön tiltakozott személyes adatainak kezelése ellen, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.

Személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést a Társaság felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről Önt haladéktalanul tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot a Társaság korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg

 • Ön hozzájárul az adatkezeléshez;
 • jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatainak kezelése;
 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy
 • jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.

Ha az adatkezelés korlátozását kérte, a korlátozás feloldásáról Önt a Társaság előzetesen tájékoztatja.

Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, a Társság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc vagy .pdf formátumban) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy a Társaság akadályozná.

Mi történik, és mit tehet, ha elutasítjuk a kérelmét?

Ha a Társaság elutasítja az Ön kijavításra, korlátozásra vagy törlésre irányuló kérelmét, a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül írásban tájékoztatjuk Önt arról, hogy miért nem tudtuk teljesíteni a kérését, és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslati lehetőségeiről és arról, hogy bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Válaszunkat e-mailben küldjük el, ha Ön ebbe beleegyezik.

Milyen jogai vannak akkor, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés jogellenes

Ha aggályai vannak az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban, akkor jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. A tiltakozásnak tartalmaznia kell egy arra vonatkozó kérést, hogy az adatainak kezelését szüntessük meg, és az adatait töröljük.

Ha tiltakozik a személyes adatának kezelése ellen, a Társaság egy hónapon belül megvizsgálja a tiltakozás okait, érdemi döntést hoz, és írásban értesíti Önt a döntéséről.

Milyen jogorvoslati lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére

Ha az Ön megítélése szerint személyes adatainak kezelése során Társaságunk megsérti a GDPR rendelkezéseit, úgy Ön, mint érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál (azaz az EU bármely tagállama által a GDPR 51. cikke alapján létrehozott közhatalmi szervnél) – különösen az Ön szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. Magyarországon a GDPR 51. cikkében foglalt kritériumoknak megfelelően létrehozott felügyeleti szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „NAIH” vagy „Hatóság”). Ennek megfelelően az alábbi pontban a NAIH részére panasztétel lehetőségének részleteiről tájékoztatjuk. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy ettől függetlenül Ön a fentieknek megfelelően nem csak a Hatóságnál jogosult panasztételre, hanem az EU tagállamában létrehozott bármely felügyeleti hatóságnál.

Bejelentés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

Az adatvédelmi jogszabályok betartását a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felügyeli. Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az adatkezelésünk nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, vagy ha úgy ítéli meg, hogy ennek közvetlen veszélye fennáll, akkor bejelentést tehet a Hatóságnál a következő elérhetőségeken.

Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

E-mailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám: +36 1 391 1400

Fax szám: +36 1 391 1410

Adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban további információ található a Hatóság honlapján: http://naih.hu/

Felhívjuk továbbá a figyelmét arra, hogy Társaságunk köteles a Honlappal kapcsolatos adatvédelmi incidenst (azaz személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést) indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni a Hatóságnak. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt, mint érintettet az adatvédelmi incidensről.

Bírósági jogérvényesítés

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy megsértettük a magánélethez való jogát vagy, hogy a tiltakozással kapcsolatos döntésünk helytelen volt, vagy arra nem válaszoltunk, Ön bírósághoz fordulhat. Ön dönthet úgy is, hogy a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

Ezenkívül – a jogszabályban meghatározott feltételekkel – ha jogellenes adatkezelés vagy az adatbiztonsági követelmények megszegése következtében kárt okoznánk Önnek, bíróság előtt a Társaság ellen kártérítési igényt érvényesíthet. Ha személyiségi jogait sértettük meg, sérelemdíjban részesülhet, amelyet szintén bíróság előtt érvényesíthet.

Ebben a körben felelősek vagyunk adatfeldolgozóinkért.

 

Kelt: Budapest, 2022.06.23.

 


Süti beállítások